Học thông qua chơi

Khóa học trực tuyến này bao gồm 2 phần: phần 1 là kiến thức cơ bản về Học thông qua Chơi (HTQC), phần 2 tập trung vào nội dung bồi dưỡng chuyên môn (BDCM) cho giáo viên về HTQC. Phần 1 được dành cho tất cả giáo viên và cán bộ quản lí (CBQL) nhà trường tại Việt Nam. Phần 2 dành cho các CBQL nhà trường và giáo viên cốt cán nhằm cung cấp các hướng dẫn trong việc tạo điều kiện thuận lợi với các gợi ý và hướng dẫn để hỗ trợ giáo viên BDCM về HTQC.

ADVERTISEMENT